۱۳۹۱ اسفند ۱۲, شنبه

ننگ بر دینی که از همان ابتدا در مغز کودکانش اعدام را فرو مینهد..ننگ بر دینی که از همان ابتدا در مغز کودکانش اعدام را فرو مینهد..تصاویر اعدام در کتاب های دوران کودکان دبستانی..ننگ بر این دین اسلام...
ننگ بر دینی که از همان ابتدا در مغز کودکانش اعدام را فرو مینهد..تصاویر اعدام در کتاب های دوران کودکان دبستانی..ننگ بر این دین اسلام
ننگ بر دینی که از همان ابتدا در مغز کودکانش اعدام را فرو مینهد..تصاویر اعدام در کتاب های دوران کودکان دبستانی..ننگ بر این دین اسلام

۱ نظر: